ما در دبستان علوی تهویه ی مطبوع گذاشتیم. معلّمی مى گفت: در گذشته که بخاری بود، نزدیک ظهر کلافه مى شدیم و مى خواستیم زودتر درس را تمام کنیم ولى حالا نزدیک ظهر تازه سرحال مى آییم. سابق گاز کربنیک تنفس می کردیم، چون بخارى اگر چه دودکش داشته باشد، براى سوخت خودش، مقدارى اکسیژن هوا را مى گیرد ولى اگر شوفاژ و تهویه ی مطبوع باشد، دیگر این اشکال نیست.