آهسته و آرام غذا بخورید یکى از پدرهاى شما مى گفت: شاگردها با عجله غذا مى خورند. من خیلى تعجّب کردم، چون سال گذشته گفته بودیم با شتاب زدگى غذا نخورید. تندجویدن و عجله در غذا، اخلاق را خراب مى کند.
کوچک و آهسته و با فاصله
مى نماید مرد را پرحاصله
هیچ وقت هنگام غذا خوردن عجله نکنید. گوسفند وقتى به علف مى رسد، از ترس این که مبادا او را از آن جا ببرند و سیر نشود، علف ها را تند تند مى خورد، لذا خداوند حکیم براى او کیسه اى خلق کرده که علف ها در آن جمع مى شود بعد آن را نشخوار مى کند. شما که نمى توانید نشخوار کنید، چرا مثل گوسفند غذا مى خورید؟