اعصاب یکى از دانش آموزان به کلّى خراب شده بود. تحقیق کردیم که چرا این طور شده؟ معلوم شد از کلاس چهارم ابتدایى رمان هاى پلیسى و جنایى می خواند. ضررهاى خواندن این گونه مجله ها و کتاب ها را برایش توضیح دادم، شکر خدا ترک کرد و آرام شد. مسلّم است که وقتى انسان این کتاب ها را مى خواند، زدن و بستن و کشتن برایش عادى مى شود. خیلى تعجّب است که با وجود این همه کتاب هاى مفید که انسان بعد از مطالعه ى آن ها احساس مى کند بر سرمایه هاى علمى اش افزوده شده، خودش را سرگرم مطالعه ى کتاب ها و رمان هایى کند که غیر از ضرر و زیان، پیامد دیگرى ندارد؟
اعصاب شما حساس است و پذیرش آن قوى است و از خواندن این قبیل کتاب ها تحریک و ضعیف مى شود و کم کم دچار جنون مى شوید و باید به تیمارستان بروید!