تمدّن جدید مردم را بى چاره کرده است. ریه ها و کبدها در اثر غذاهاى مصنوعى و هواى آلوده مریض و قیافه ها خسته شده است. آقاى دکتر کوثرى گفت: در پاریس، به پروفسورى گفتم: شما دنیا را به نابودی کشیده اید، زندگى یعنى استفاده از هوا، آب، غذا، خواب و لذّت هاى جنسى. با اختراع برق چند میلیون نفر را در شهرها جمع کردید لذا هوا کثیف و غیر قابل استفاده شد. آب را هم که کُلُر زدید و مسموم شد. غذا را هم به صورت کنسرو درآوردید و از حالت طبیعى خارج کردید. خواب هم که باید با چند قرص بخوابید. مسایل جنسى را هم آزاد کردید! کسى که این مناظر شهوت انگیز را مى بیند، وقتى به منزلش مى رود، دیگر زنش نمى تواند او را جلب کند.