امراض عجیبى که با هیچ دارویى معالجه نشده، به وسیله ى عسل درمان می¬شود. (البتّه عسل طبیعى) برخى از عسل‌هایى که در بازار است، عسل طبیعى نیست. براى آن که پول بیشترى به دست بیاورند، شکرِ آب‌کرده را نزدیک کندو مى گذارند و زنبور مى خورد و عسل مى سازد! مسلّماً این عسل اثر آن عسلى که شیره ى گل و گیاه است را ندارد. زنبورها هم تنبل شده و اصلاً به دنبال گل نمى روند! (اخیراً مى خواهند گوسفندها را هم در اصطبل نگهدارى کنند و مواد خاصی به آن ها بدهند تا زود چاق شوند و پول بیشترى به دست بیاورند. امّا گوشت این گوسفند، گوشت طبیعى نیست. حیوانى که در کوه ها و مراتع بچرد و گل ها و علف هاى طبیعى را بخورد، گوشت آن چه ربطى به این گوشت ساختگى دارد؟)