به شاگردى که خیلى مضطرب و پریشان بود گفتم: آیا شما با موسیقى سر و کار دارید؟
گفت: بله.
بعد از مقدارى صحبت ترک کرد و پس از چند روز گفت: حالا آن اضطراب سابق را ندارم.