یکی از چیزهایی که باید پرهیز کنید، مایعات گازدار است. دشمن هاى شما روزى میلیون ها تومان از شما پول مى گیرند و این آب هاى گندیده را در حلق شما مى ریزند، پپسى، کانادا، کوکاکولا، این ها را نخورید! به جای آن شربت به لیمو و آب لیمو بخورید که براى کبد بسیار مفید است. مى گوید: نه نمى شود، باید کوکا و کانادا بخوریم تا از کاروان تمدّن عقب نمانیم!
خلق را تقلیدشان بر باد داد
اى دو صد لعنت بر این تقلید باد

 

 درگذشته قدحى پُر از دوغ در سفره ها مى گذاشتند و بعد از غذا همه مى خوردند. تمام سموم روده ها را دفع مى کرد. دوغ و ماست، ضدّ میکرب است. مى خوردند، همه هم سالم بودند. ولى حالا چى؟ اى کاش این نوشابه های گازدار یا آب های رنگ کرده! چیز خوبى بود، نه تنها خوب نیست؛ بلکه براى معده و روده ى اثنى عشر مضرّ است و باعث زخم معده است و اصلاً معلوم نیست ماهیتش چیست و آن را از چه درست کرده اند؟! گفت: مهمان شخصى بودم، پس از غذا کوکا خورد. گفتم: این چیست که مى خوری؟ گفت: نمى دانم. گفتم: چیزى را که نمى دانى چیست، چرا مى خورى؟ توجّه کنید خیلى حرف قشنگى است. آدم وقتى نمى داند در این شیشه چه ماده ای است، چه طور بخورد؟! آیا مى دانید چه به خورد شما مى دهند؟ در این مایعات گازدار مواد سمّى است. این شما هستید که باید از دیگران تقلید و پیروى نکرده و این موادّ سمّى کثیف را وارد بدن تان نکنید. باید کاخ هاى آن ها بالا برود و ما مسلمان ها همه زرد و زار و ضعیف بمانیم! آقایان، مقاومت کنید و نخورید. با آنان مبارزه ى منفى کنید. آیا اگر نخورید، شما را مى کشند؟ چیزهاى مفید بخرید و بخورید.
این همه مایعات مفید هم چون شربت به لیمو و آب لیمو، دوغ و… وجود دارد، ولى آن بدبخت شراب مى خرد و مى خورد! یا پپسى کولا و کوکاکولا مى خرد که همه اش کلاه است! ولى چون غرب زده است، صندوق صندوق مى خرد، به خانه مى برد و خانواده اش را گرفتار زخم معده مى کند. واقعاً باید گفت: اُف بر ما که میلیون ها تومان پول مان را براى خرید پپسى به بهایی ها مى دهیم و خودمان هم خبر نداریم!! آن ها براى پیشبرد هدفشان از هیچ اقدامى مضایقه نمى کنند ولى ما از خوردن یک پپسى، نمى توانیم بگذریم.