پسر عمو و پسر خاله ى شما احساس می كنند شما خيلى آرام هستيد و چون خودش ندارد، رنج می برد؛ لذا ميل دارد آن را از شما بگيرد! سوخته خرمن، همه را سوخته خرمن خواهد. برليان يك ميليون قيمت دارد ولى چون من جواهرشناس نيستم، ممكن است ديگرى با ۵ تومان، آن را از من بگيرد. امّا يك جواهر فروش، هرگز گول نمی خورد. يك جواهر ده ميليونى را با دو گردو از دست بچّه می گيرند؛ امّا جواهرشناس، مُحال است گول بخورد.
شما در این چند سال، گوهر ايمان را يافته ايد و در نتيجه، آرامش و سكونت داريد و به آن‏چه ديگران برايش جان فشانى می كنند، بی اعتنا هستيد؛ اگر هيچ چيز نداشته باشيد و شب هم كنار كوچه بخوابيد، باز راحت ايد. كسى كه از اين نعمت بی بهره است، می بيند با اين‏كه همه چيز دارد، آرامش شما را ندارد و از اين جهت رنج می برد و می خواهد اين جواهر قيمتى را از چنگ‏تان بيرون بياورد ولى خوشبختانه چون شما قدر اين گوهر گران مايه را می دانيد، مثل بچّه اى نيستيد كه بشود با دو گردو، اين جواهر قيمتى را از شما گرفت.
بـه خـدا خـاطره ات را بـه دو عـالم نـفـروشـم
كودك است آن كه جهانى به دو جوزى بفروشد