کسانى که از روزه می ترسند، می گویند: روزه انسان را لاغر می کند! اگر روزه بگیرد و لاغر شود، چه اشکالى دارد؟ این بیچاره می ترسد روزه بگیرد و ضعیف شود؛ در صورتى که روزه کسى را ضعیف نمی کند.
بسیارى از طلاّب، خیلى از شب‏ها بدون این‏که شام بخورند، می خوابند و صبح شاداب و سرحال وظیفه ى خودشان را انجام می دهند. آیا انسان به واسطه ى شام نداشتن، باید عبوسى کند؟