همه ى بلاهایى که مردم به آن گرفتارند، در اثر معاشرت با بدان است. مثل فلان رفیق مشروب خورش کرده، الآن اگر شما به زندان ها بروید و بپرسید: چه کسى شما را مشروب خور و دزد کرد؟ مى گویند: رفیق. هنگام تولد نه دزد است و نه مشروب خور؟! هر بلایى که به انسان مى رسد، از رفیق است. الآن شما رامشى دارید که بعضى از مردهاى ۷۰ ساله هم ندارند. پدر یکى از شما مى گفت: پسر من آرامشى دارد که من ندارم! اما مواظب باشید که رفیق بد این سرمایه را از شما نگیرد. جوان هاى امروز چون آرامش ندارند، نمى توانند دو دقیقه یک جا بنشینند و همیشه پریشان و مضطرب هستند و به واسطه ى همین اضطراب و ناراحتى، گاهى به مجله گاهى به رادیو، گاهى به تلویزیون و گاهى به سینما روى مى آورند. دل آرام گیرد ز یاد خدا فقط یاد خدا مى تواند آرامش بدهد و این بیچاره چون اصلا با خدا ارتباطى ندارد، همیشه پریشان است.
اگر مایلید انسان باشید و به صورت انسان محشور شوید، باید در رفاقت های خود خیلى دقت کنید. پیغمبر صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: المجالسة مؤثرة همنشینى اثر دارد.
هم نشین تو از تو به باید
تا تو را عقل و دین بیفزاید
***
اى فغان از یار ناجنس اى فغان
هم نشین نیک جویید اى مهان
دوست بد مى خواهد شما را فاسد کند.
این دغل دوستان که مى بینى
مگسان اند دور شیرینى
تا پول دارى رفیقتم، رفیق بند کیفتم! آیا اگر چشمت کور شد، باز هم با تو دوست است؟ اگر لباست وصله دار شد، باز هم با تو دوست خواهد بود؟ مواظب باشید آلت دست دیگران نشوید و کلاه سرتان نرود. بسیار دیده شده شخصى فقیر شده، دیگر کسى به او اعتنا نمى کند. حواستان را جمع کنید، معاشرت خیلى اثر دارد. بدانید بزرگ ترین چیزى که باعث ناراحتى روحى مى شود، معاشرت است، لذا باید خیلى مواظب رفاقت ها باشید. رفیق بد، آرامش روحتان را مى گیرد.
معاشرت با مردمان با ایمان، ایجاد نورانیت مى کند؛ چنان که معاشرت با مردمان پست، انسان را به پستى مى کشاند. سعى کنید ولو در ماه یک ساعت با انسان کاملى رفت و آمد داشته باشید. چون همان طور که اگر انسان یک هفته غذا نخورد مى میرد، روح هم همین طور است. اگر شش ماه در دانشگاه بودید و از آن طرف مزخرفاتى شنیدید و از این طرف حقایقى به گوش تان نخورد، مسلم روح خواهد مرد و در آن هنگام اگر از خدا صحبت شود، شاید دیگر نشنیده بگیرید، چنان که الآن اگر از مادیات گفته شود، براى شما زننده است ولى این حال نمى ماند، اگر بخواهید این حال بماند، باید با مردمان قرص و پاى بند به مسائل دینى معاشر باشید.