به شاگردى كه خيلى مضطرب و پريشان بود گفتم: آيا شما با موسيقى سروكار داريد؟ گفت: بله. بعد از مقدارى صحبت ترك كرد و پس از چند روز گفت: حالا آن اضطراب سابق را ندارم.
بازى شطرنج، خستگى عجيبى براى اعصاب ايجاد می كند. روان‏شناسان ثابت كرده اند كه بازى شطرنج مغز را خسته می كند. هر كسى براى بازى با شطرنج توجيهى بيان می كند. می گويد: بازى شطرنج، قواى فكرى را متمركز می كند. اين هم حيله اى است كه ديگر يك رجل علمى، دانشمند، فاضل و محقّق در اين مملكت تربيت نشود تا مهندس از اروپا بيايد و ماهى ۴۰ هزار تومان حقوق بگيرد و شما نوكر او باشيد. چرا با این که استعداد ايرانى بيشتر است، ما مهندس و دكتر نداريم؟