درباره‌‌‌‌ى اين موضوع خيلى بايد فكر كرد كه خداوند عالم، آسمان‌‌‌‌ها و زمين را براى انسان خلق كرده است؛ يعنى تمام اين‌‌‌‌ها در برابر انسان بسيار كم‌‌‌‌ارج است. ارزش انسانِ فرزانه از تمام كرات و آن‌‌‌‌چه در آن است برتر است و خداوند انسانى را كه براى او و در جهت خواسته‌‌‌‌هاى او قدم بردارد، براى خويش خلق كرده است.
 پس اى انسان قدر و ارزش خود را بدان كه تو از همه‌‌‌‌ى افلاك و آن‌‌‌‌چه در آن است برترى؛ تو براى خدا خلق شده‌‌‌‌اى!