مديران مدارس بايد بر اوضاع معيشتى كاركنان خود نظارت داشته باشند تا مبادا فردى دچار گرفتارى گردد و اين امر باعث تشويش و نگرانى وى شود. بايد كارى كنيم تا معلّمى كه به كلاس مى‌‌‌‌رود، نگران مسائل و مشكلات معيشتى خود و خانواده‌‌‌‌اش نباشد و اين مشكلات را محرمانه حل كنيم؛ به طورى كه نه آنان براى اداره‌‌‌‌ى زندگى به زحمت بيفتند و نتوانند جواب‌‌‌‌گوى نيازهاى خانواده‌‌‌‌ى خود باشند و نه مقهور جوّ مصرف‌‌‌‌زدگى بشوند و به اسراف بيفتند. بنابراين، حقوق و مزاياى آنان را به طور متعادل بدهيد و كمك‌‌‌‌هاى نقدى و غيرنقدى را فراموش نكنيد.