دانش‌‌‌‌آموزان ورودى نبايد گرفتار ناراحتى‌‌‌‌هاى روانى از قبيل نگرانى، وسواس، افسردگى و انزواطلبى باشند. اقدامات تربيتى مدرسه بايد روى بچّه‌‌‌‌هاى كاملاً طبيعى و سالم باشد.
خوب است در كنار تست‌‌‌‌هاى ورودى، تست روانى هم توسّط متخصّصان روان‌‌‌‌پزشك داشته باشيم.
 اَلدَّفْعُ أهْوَنُ مِنَ الرَّفْع.
 جلوگيرى از مشكل از برطرف‌‌‌‌كردن آن آسان‌‌‌‌تر است.