مدير واحد آموزشى بايد پناه افراد زيردست خود باشد تا همگان در سايه‌‌‌‌ى مديريّت او احساس آرامش و رضايت كنند؛ ضمن اين‌‌‌‌كه كار خود را هم انجام مى‌‌‌‌دهند.