بايد به خانواده‌‌‌‌ها نسبت به تلويزيون هشدار داد و آن‌‌‌‌ها را نسبت به برنامه‌‌‌‌هاى آن حسّاس كرد. اين كار بايد در جلسات مشاوره‌‌‌‌ى اوليا انجام شود. ما مى‌‌‌‌خواهيم فارغ‌‌‌‌التّحصيلان در بُعد دينى و علمى سرآمد باشند. پس بايد معلّمان ما هم در آن دو بُعد برجسته باشند. از كوزه همان برون تراود كه در اوست.
ذات نـايافتـه از هـستى بخش
كى تواند كه شود هستى‌‌‌‌بخش؟
 چه كنيم تا معلّمان هم انسان باشند هم باسواد؟ آقايان، روى اين مسأله خيلى كار كنيد. هر مدرسه بايد براى نيروهاى خود وقت آزادى قرار دهد و استادان متخصّصى در زمينه‌‌‌‌هاى علمى و اخلاقى دعوت كند تا در آن وقت‌‌‌‌هاى آزاد، تخصّص و اخلاق معلّمان را ارتقا دهند.