وظايف اصلى را از كارهاى سنّتى جدا كنيد. روى پايه‌‌‌‌هاى اعتقادى كار كنيد؛ نه حفظ ظاهر و انجام مراسم و تشريفات جارى. بنياد را محكم بسازيد. عمرتان را در كارهاى ظاهرى كه متولّى دارد صرف نكنيد؛ بلكه سراغ كارهاى ريشه‌‌‌‌اى و بنيانى برويد كه بانى و متولّى ندارد. از پوسته‌‌‌‌گرايى و كارهاى قشرى بيرون آييد. مغز دين و حقيقت دين را بشناسيد و بشناسانيد. آن‌‌‌‌وقت دست‌‌‌‌پروردگان شما كه ريشه‌‌‌‌اى تربيت شده باشند؛ نه قشرى در برابر طوفان‌‌‌‌هاى فكرى و اعتقادى و تهاجمات فرهنگى از بين نخواهند رفت.
 در مراسم اعياد و وفيات ائمّه‌‌‌‌عليهم السلام‌‌‌‌عمقى و ريشه‌‌‌‌اى كار كنيد؛ نه صورى و ظاهرى. اين‌‌‌‌ها زمانى اثربخش و پايدار است كه به بُعد منطقى و شناختى، هم‌‌‌‌راه بُعد عاطفى توجّه شود وگرنه احساسات با شبهات فكرى از بين خواهد رفت.