هدف ما ساختن افرادى است كه داراى روحيّه‌‌‌‌ى دينى و علمى باشند. آيا در هر دو زمينه‌‌‌‌ى علم و اخلاق، امكانات لازم را فراهم مى‌‌‌‌كنيم يا ما هم تابع اكثريّت شده‌‌‌‌ايم؟
مبادا در اين روزگار وانفسا از هدف غايى دور افتيم كه دچار خسران دنيا و آخرت خواهيم شد! بياييد خود را بشكنيم و نگذاريم پرده‌‌‌‌ى «عادات» و «شهوات» جلوى ديد ما را بگيرد. يكى از دانشمندان مى‌‌‌‌نويسد: عادت و شهوت ما را نفوذناپذير ساخته است و نمى‌‌‌‌گذارد حقايق تازه در ما رخنه كند. ما مى‌‌‌‌بينيم سخت است از آن‌‌‌‌چه ساليان دراز به آن عقيده‌‌‌‌ى واثق داشته‌‌‌‌ايم، سلب عقيده كنيم!