منصب تعليم نوع شهوتى است
هر خيال شهوتى در ره بتى است
 آقايان بايد توجّه داشته باشند كه معلّم‌‌‌‌بودن براى آن‌‌‌‌ها بت نشود و غرور نيافريند. پس اگر در حضور عدّه‌‌‌‌اى خطايى كرديم، براى جبران آن بايد در حضور همان جمع عذرخواهى كنيم؛ مثلاً اگر در كلاسى نسبت به دانش‌‌‌‌آموزى مطلبى به ناحق گفته شد، معذرت‌‌‌‌خواهى پنهانى احقاق حق نمى‌‌‌‌كند؛ بايد در حضور همه‌‌‌‌ى شاگردان عذرخواهى كرد.