قرآن مى‌‌‌‌فرمايد: «فَأيْنَ تَذْهَبون» (۵۶): «كجا مى‌‌‌‌رويد؟»
بر حسب كارهاى گذشته و حال، در آينده به كجا مى‌‌‌‌خواهى بروى؟ آيا براى رسيدن به هدف، امكانات لازم را تهيّه
كرده‌‌‌‌اى يا نه؟
نكند، بر حسب عاداتِ شخصى و قومى، درگير مسائل غيرمعقول باشيم و نتوانيم امكانات لازم براى رسيدن به مقصد را فراهم كنيم! پس بايد مراقب هدف باشيم.