در سال‌‌‌‌هاى اخير، حركتِ وسيع فرهنگى عليه تشيّع و شيعيان انجام مى‌‌‌‌گيرد. هدف دشمن تخريب عقايد شيعه و معرّفى شيعيان به‌‌‌‌عنوان مشرك و ملحد و سپس بناكردن اعتقادات خودشان در ذهن افراد است. حتّى كار را به آن‌‌‌‌جا مى‌‌‌‌رسانند كه شيعه را مهدورالدّم و كشتن او را جايز مى‌‌‌‌شمارند!
 آنان هر كجا كه مانعى نباشد افكار خويش را بى‌‌‌‌پرده بيان مى‌‌‌‌كنند؛ ولى در جايى كه محدوديّت داشته باشند، از طريق جرايد، كتب مذهبى، جلسات هفتگى و سخنرانى‌‌‌‌ها به‌‌‌‌صورت غيرمستقيم، افكار خويش را القا مى‌‌‌‌كنند.
 بعضى از آنان افكار خود را در خانواده‌‌‌‌هاى مذهبى نفوذ داده‌‌‌‌اند. بايد به هوش باشيم كه اگر مجهّز به روش‌‌‌‌هاى بحث با آنان نشويم، حصارهاى اعتقادى خانواده‌‌‌‌ها در هم خواهد ريخت. آنان به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌اى بر مرام باطل خود استدلال مى‌‌‌‌آورند كه اگر كسى به مسائل اعتقادى شيعه از يك طرف و از طرف ديگر به روش‌‌‌‌هاى سفسطه‌‌‌‌ى آنان مسلّط نباشد، در مباحثه با آن‌‌‌‌ها شكست خواهد خورد. پس لازم است كه همه‌‌‌‌ى ما ابتدا به مبانى اعتقادى خويش مسلّط شويم و سپس روش‌‌‌‌هاى مباحثه و مناظره با آنان را فرا گيريم.