سعى كنيد دانش‌‌‌‌آموزان نسبت به انحرافات اخلاقى و رفتارى جامعه مصونيّت يابند. فكر كنيد چگونه فارغ‌‌‌‌التّحصيلان دين‌‌‌‌دارتر مى‌‌‌‌شوند؟ مربّيان مدرسه بايد در تربيت دينى هم‌‌‌‌آهنگ باشند و نسبت به برنامه‌‌‌‌هاى دينى مدرسه تندى يا كندى نداشته باشند. بچّه‌‌‌‌ها را در كلاس دينى خسته نكنيد. دانش‌‌‌‌آموز خسته، كارآيى ندارد. تسليم افكار مخالف نشده و جوزده نشويد. در تدريس دينى، وحدت رويّه و روش داشته باشيد. دانش‌‌‌‌آموزان گرفتار روش‌‌‌‌هاى متناقض و متضاد در آموزش‌‌‌‌هاى دينى، به مشكل برمى‌‌‌‌خورند.
به‌‌‌‌جاى اين‌‌‌‌كه معلّمى پيدا كنيد كه دينى را خوب درس دهد، معلّمى پيدا كنيد كه متديّن باشد. اگر همه‌‌‌‌ى معلّمان، متديّن و در كار خود خُبره باشند، جوّ مدرسه، دينى خواهد شد.