امام حسن عسكرى‌‌‌‌عليه السلام‌‌‌‌فرمودند:
«إذا نَشَطَتِ الْقُلوبُ فَأوْدِعوها وَ إذا نَفَرَتْ فَوَدِّعوها.» (۶۳)
«زمانى كه دل‌‌‌‌ها بانشاطاند، دانش را در اختيار آن‌‌‌‌ها قرار دهيد و زمانى كه خسته‌‌‌‌اند، آن‌‌‌‌ها را رها كنيد. »
 پس اگر دانش‌‌‌‌آموز، شوقِ فراگيرى مسائل اخلاقى و اعتقادى را ندارد، آموزش او كارى بيهوده است؛ ضمن اين‌‌‌‌كه سبب زدگى و تنفّر خواهد شد.
خلاصه اگر اشتهاى معنوى در دانش‌‌‌‌آموز وجود داشت، زمان آموزش و تربيت اوست ؛ البتّه هنر مربّى اين است كه اين اشتها را ايجاد كند.
آب كم جو؛ تشنگى آور به دست
     تا بجوشد آب‌‌‌‌ات از بالا و پست