گزينش در مقاطع مختلف مشكل است؛ چه بايد كرد؟
 قبل از انجام گزينش، بايد جلسه‌‌‌‌اى براى دست‌‌‌‌اندركاران گزينش و ثبت‌‌‌‌نام گذاشت و آنان را توجيه كرد كه در برابر كلّيّه‌‌‌‌ى مراجعان، با تواضع و انصاف و احسان برخورد كنند.
 مسأله‌‌‌‌ى ديگر گزينش معلّم است. چه بايد كرد كه نيروهاى خوب مدارس ما از دست نروند؟ رفتار مرحوم روزبه در مدرسه، معلّمان را نگه مى‌‌‌‌داشت چون او در خودش نبود.
 مرحوم آقاى سيّدمهدى قوام مى‌‌‌‌فرمود:
 مؤمن حتّى در خاطرش هم فكر دروغ نمى‌‌‌‌كند.
 اين طبيعت ثانوى مؤمن مى‌‌‌‌شود؛ مثل اين‌‌‌‌كه ما در فكرمان نمى‌‌‌‌آيد كه بالاى پشت‌‌‌‌بام برويم و خود را پرت كنيم. طبيعت ثانوى روزبه بزرگوارى بود. يك‌‌‌‌بار معلّمى تازه‌‌‌‌وارد كه ايشان را نمى‌‌‌‌شناخت سر كلاس به ايشان توهين كرد؛ ولى آن مرحوم ناديده گرفت و تدريس خوب او را ستود و با اين برخورد، او را متحوّل و شيفته‌‌‌‌ى خود كرد. عمل ناجور يك مدير ممكن است رعايت حقّ‌‌‌‌النّاس را در دل شاگردها از بين ببرد.
 ديگر اين‌‌‌‌كه مديران بايد زندگى زاهدانه داشته باشند تا معلّمان به كار خويش علاقه‌‌‌‌مند و دل‌‌‌‌گرم شوند و از مدرسه و كار معلّمى زده نشوند.
 بايد معلّمان در طول تابستان‌‌‌‌ها، از آخرين دست‌‌‌‌آوردهاى آموزشى و تربيتى و فرهنگى آگاه شوند. مناسب است يك ماه براى اين كار برنامه‌‌‌‌ريزى شود. البتّه براى استراحت و مسافرت معلّمان نيز بايد وقت گذاشت.