بسم‌‌اللَّه الرّحمان الرّحيم
 فرزند گرامى، نبايد دست و دل از كار بشوييد؛ بلكه بايد فعّاليّت شما هزار برابر آن كسى باشد كه منكر ماوراى طبيعت است. نتيجه‌‌ى اين طرز تفكّر اين است كه: فكر می‌‌كنيم؛ ولى غصّه نمی‌‌خوريم كه چرا چنين شد.
صوفى ابن‌‌الوقت باشد؛ اى رفيق
نيست « فردا » گفتن از شرط طريق
بر گذشته حسرت آوردن خطاست. اگر خطاست، چرا راه خطا بپيماييم و اگر خطا نيست، چرا عقلا و بزرگان اين راه را نپيمودند؟ اين مصراع به اميرالمؤمنين‌‌عليه السلام‌‌منسوب است: « ما فاتَ مَضى وَ ما سَيَأْتيكَ فَأيْن؟ »
 آرى، ما از اشيا انتظار چيزى را داريم كه براى آن خلق نشده‌‌اند! مشكل ديگر اين است كه خودمان را هم خيلى دوست داريم. اگر اين دو نباشد، ديگر نگرانى نخواهيم داشت.
خدا نگه‌‌دار!