بسم‏ اللَّه الرّحمان الرّحيم‏
محترماً معروض مى‏ دارد، جواب نامه‏ ى سركار را فرستادم، ولى چون آقاى… شيراز مى‏ آمدند دوباره‏ مصدّع شدم. دو راه در پيش است يا غصّه بخوريم يا خوش باشيم؛ چون اگر خودتان را از غم و غصّه ريزريز كنيد اثرى ندارد و غير از آن‏چه بايد نمى‏ شود پس بهتر است خوش باشيم.
 قضا خوريم و ملامت كشيم و خوش باشيم‏
كه در طريقت ما كافريست رنجيدن‏
از دعا فراموشم نكن
۱۹/۸/۴۸