بسم‏ اللَّه الرّحمان الرّحيم‏
فرزند عزيزم، اميدوارم هميشه سالم و تندرست باشيد.
اين جهان كوه است و فعل ما ندا
سوى  ما آيد نداها را صدا
اگر اين‏طور است با يك حساب دقيق جناياتى را كه آيندگان مرتكب مى‏ شوند در نامه‏ ى عمل ما ثبت خواهد شد؛ چون مى‏ توانيم با يك روش عاقلانه‏ ى صحيح محيطى به وجود آوريم كه با داشتن فكر صحيح گرد خطا نگردند. آرى، اگر اين مسؤوليّت را حسّ كنيد و باور كنيد كه سهل‏ انگارى‏ هاى ما ببینید و بارى‏ هاى آيندگان را نتيجه مى‏ دهد شما هم مثل بزرگان از قبيل آقاى بروجردى مواظب خواهيد بود كه يك دقيقه عمرتان ضايع نشود.
                                                                          ۱۰/۸/۴۹