براى تأسيس مدرسه ابتدا بايد افرادى هم‌‌هدف و دل‌‌سوز دور هم جمع شوند و مؤسّسه‌‌اى فرهنگى به ثبت برسانند و در اساس‌‌نامه‌‌ى آن ذكر كنند كه اموال مؤسّسه، مِلكِ مؤسّسان و اعضاى هيأت مديره نيست و تنها در هدفِ تربيتى مؤسّسه صرف مى‌‌شود. براى اين كار بايد با يك وكيل دادگسترى متخصّص و بى‌‌غرض كه از مسائل ثبتى آگاه است، مشورت كنند. در اين صورت مردم به مدرسه كمك خواهند كرد؛ در حالى‌‌كه اگر ملك به نام اشخاص باشد، ممكن است بعدها، ورثه‌‌ى آن‌‌ها، مِلك را در اختيار مدرسه نگذارند.
 هيأت مديره بايد از افراد خوش‌‌نام و معتبر انتخاب شوند تا پشتوانه‌‌ى كار مدرسه باشند. هر چند اين گونه اشخاص كم‌‌اند، نااميد نبايد شد؛ چون جوينده يابنده است. مَنْ طَلَبَ شَيئاً وَ جَدَّ وَجَدَ.
 گفت پيغمبر كه: چون كوبى درى‌‌
عاقبت زآن در برون آيد سرى‌‌
 چون ز چاهى بر كنى هر روز خاك‌‌
عاقبت اندررسى در آب پاك‌‌
 به صرف اين‌‌كه كسى متموّل است و مى‌‌تواند به مدرسه كمك كند، نبايد جزء هيأت مديره قرار گيرد. بسيار شده است كه عدّه‌‌اى مدرسه‌‌اى تأسيس كردند ولى چون هدف الاهى نداشتند، بعد از مدّت كوتاهى با يك‌‌ديگر اختلاف پيدا كرده و مدرسه را به‌‌هم زدند.