داستان‌های غیبی از زبان استاد علامه کرباسچیان

 

درباره‌ی استاد

درباره‌ی کتاب

خواب‌های راست: الف) رسیدن صدقه به اموات

خواب‌های راست: ب) حق الناس

خواب‌های راست: ج) اطلاع از امور مخفی

خواب‌های راست: د) اطلاع از آینده

خواب‌های راست: هـ) توصیه و راهنمایی

اطلاع از غیب و آینده

خبر دادن از مرگ خود

تصرف در عالم

کرامت ائمه (علیهم السلام)

خرق عادت

مکافات

توکل و امداد غیبی