*عناوین منتخب  استاد علامه کرباسچیان از کتاب ترجمه وتفسیرنهج البلاغه  استاد علامه جعفری (شماره صفحه بر اساس چاپ دفتر نشر فرهنگ اسلامی )

جلد ۱
۴           رسالت انسانی
۲۳           هیچ موقعیت تثبیت شده ای نمی تواند انسان را در خود خلاصه کند
۲۶           نداهای وجدان می گوید انسانیت موجود است – مولوی جواب فروید را داده است
۳۵           صفاتی در انسان است که می فهماند غیر از جسم چیز دیگری دارد
۴۰           بعد غیرمادی انسان
۴۲           رسالت انسانی فقط باید از طرف غیب باشد
۴۶           اگربچه ها را بخواهند از گل بازی منع کنند مشکل است – خلق اطفال اند جز مرد خدا دررسالت انسانی گاهی وقفه ای پیدا می شود که خود آن وقفه وسیله پیشرفت است
۴۷            اگراحاطه  به موضوعی پیدا شد اسیر آن نمی شویم واتصال به خدا پیدا می شود
۵۵           رسالت انبیاء
۵۷            در علوم طبیعی به قرآن نباید مراجعه کرد
۶۰             جهان، واقعیت دارد پس انسان موجود واقعی است ورسالتی دارد
۶۲             جهان معلول تصادف نیست – آشنا ساختن انسان با خویشتن
۶۳             احترام به ذات انسان شرط توفیق در رسالت انسانی است
۶۳            تعهد انسانی برین
۶۴            تعدیل خود طبیعی
۶۶            رها ساختن انسان از کابوس جبرهای نمایشی وتقویت اختیار
۷۴            وسیله وهدف
۸۰            اشتباه در وسیله وهدف
۸۱            برای تهیه یک صفحه کاغذ نباید نیروی زیاد مصرف کنیم
۸۳            انسان ها در انتخاب هدف دو دسته اند
۸۸            حیات ، اصیل ترین هدف هاست
۹۰            گاهی حیات را باید فدا کرد
۹۶            هدف ها را دیر انتخاب کن ولی خوب انتخاب کن
۹۷            راه منطقی انتخاب هدف ووصول در میان حلقه های زنجیری عوامل جبری
۱۰۷           آشنایی با خود برای زیستن باخود وتفسیر از خود بیگانگی
۱۱۱           از وقتی که من مورد آگاهی می شود
۱۱۵           خود باختگی : خود را در دیگران دیدن
۱۱۷           خود را از دست دادن معامله ای
۱۱۹           نوع دوم عامل تقلید و عکس برداری از دیگران
۱۲۰           هضم نکردن قدرت ها وامتیازاتی که در خود وجود دارد
۱۲۲           خود هشیاری های والا را از دست ندهیم
۱۲۶           آیا برای این کوشش عاملی لازم است ؟
۱۲۸           اختلاف عقلا در این که آیا بشر ذاتا خوب است یا نه؟
۱۳۳           آدم از خود بیگانه با تماشای سفالی در موزه خوشحال می شود
۱۳۴           اگر انسان خودش را بشناسد لحظه ای از کمال نمی ایستد
۱۴۱           فطرت عبارت است از جریان طبیعی وقانونی نیروهایی که در انسان به وجود می آید
۱۴۶           اکثرآثار علماء علوم اجتماعی حقه بازی است  
۱۵۱           احساس تعهد برین
۲۱۶           باید فقط راه حق را پیدا کنیم وغیر از آن راه را نرویم
۲۱۷           خلاف ها علتش یا عجز است یا ستم گری
۲۱۹           تمام حرکات یک انسان سرمشق قانون است
۲۲۱           دین گاهی وسیله تخدیر می شود
۲۲۹           چون خودرا فریب نداده ام از هیچ کس فریب نخورده ام
۲۳۳           خودداری سازنده در بقای وحشت ویرانگر
۲۳۶           بینایی درونی ویقین ربانی مافوق همه امتیازات
۲۳۸           باید با چشمی که شایسته دنیاست به او نگاه کرد
۲۴۳           نقطه مرکزی من کدام است؟
۲۴۵           سپری با کفایت تر از وفا نمی دانم
۲۴۵           کسی که بداند سرنوشت نهایی او چیست ، حیله گری به راه نمی اندازد
۲۴۸           برای تبه کاری های خود، اصل وقانون نتراشیم
۲۵۲           آثار وجودی انسان های بزرگ دنیا را نگه داشته
۲۵۵           همه چیز از خداست
۲۵۸           فقط خدا باید حفظ کند
۲۵۹           امتیازات امانت خداست اگر منتقل نکنیم مسئولیم
۲۶۴           بدبینی ، خود انسان را هلاک می کند
۲۶۶           حق تعلیم مردم
۲۷۶           خط مستقیم در میان خطوط دیگر
۲۸۱           جمعیت زیاد فایده ندارد
۲۸۴           سستی برای چه؟
۲۹۵           ناخودساخته – خودساخته – خداساخته

جلد ۲
۲۴           فرار از هشیاری ها
۳۴           وکمال معرفته التصدیق به مراتب یقین
۳۷           افراد ناپاک عقاید خود را به دیگران تحمیل می کنند
۴۲            علاقه به دوستان خدا شرک نیست
۵۵           توحید با هوی پرستی سازگارنیست
۶-۸۴           خدا پیش از آغاز خلقت کجا بود؟
۸۸           ابداع بی سابقه وانکارهیولی
۹۴           موجودات در مجرای طبیعی خود می افتند
۱۱۶           علم پرستی غلط است
۱۲۴           خلقت انسان و رد نظریه داروین
۱۳۷           دلائل تجرد روح
۱۴۲           تأثیروتأثرمن وموجودیت مادی انسان – روح کامل به فکر دیگران است
۱۷۱           چرابعضی افراد پیامبرمی شوند
۱۸۷           عقل ووجدان برای ارشاد مردم کافی نیست
۲۰۴           تنها به خواندن قرآن نباید قناعت کرد
۲۱۵           هدف زندگی
۲۶۴           خود گم کردگان حیران
۲۶۶           بهترین جایگاه با بدترین همسایگان
۲۶۷           اشتباه در تشخیص بیچارگی
۲۶۹           جامعه ای که از مسیر خود خارج شده است
۲۷۱           محبت اهل بیت (ع) برای نزدیکی نسبی نیست
۲۸۱           ارتباط علت با معلول
۲۸۲           عظمت مقام اهل بیت (ع) وناسپاسی مردم
۳۱۷           انسان رشد یافته جامعه را ازخود می بیند
۳۲۰           قلب اجتماع اختلال جامعه را حس می کند
۳۳۰           بالاخره حرف بی اثر نیست

جلد۳
۱۲            تربیت استعداد ها عوامل درونی و بیرونی
۱۸           رُبط جنانٌ لم یفارقه الخفقان- دل و یاد خدا
۲۶           بیعت آزاد با امیرالمومنین
۳۴           عشق به یک موضوع همه حقایق را فراموش می کند
۵۶           حیات درمنطقه ارزش ها – هدف باید عالی باشد
۵۸           علی (ع) از چه می ترسد ؟
۶۸            ثبات حق و زوال باطل
۷۳           تعلیم وتربیت
۷۳            من وثق بماء لم یظما – اضطراب روح کشنده است
۸۰            فتنه ها در دوران زندگی
۸۸            معنای روشن فکر
۱۰۸           فوائد اتحاد
۱۱۳           انسان و افتخارومباهات های او
۱۲۳           پیش ازطی مقدمات به نتیجه نمی رسیم
۱۲۶           حیات فوق زندگی ومرگ
۱۲۹           مرگ از دیدگاه علی(ع) شربت گوارایی است
۱۳۰           برلبش قفل است ودردل رازها
۱۴۱           عوامل هشداردهنده وسیله تخدیر
۱۴۳           حق وباطل آشتی نمی کند
۱۷۹           کسی که قدرت عمل دارد هیاهونمی خواهد
۱۸۱           درتعلیم وتربیت مقداری احساس لازم است
۱۸۲           جمعیت های تفاعل یافته جز ویران گری قدرتی ندارند
۱۹۴           آدمی فریب نمی خورد مگر آن که خودش ، خودش را فریب دهد
۲۲۳           اتحاد انسانی بین افراد مخصوص
۲۵۶           عدالت درجهان هستی
۲۵۸           انسان ها از عدالت فرارمی کنند
۲۶۱           عشق به عدالت بدون عشق به حیات معنی ندارد
۲۶۲           عدالت منها نمی کند بلکه اضافه می نماید
۲۶۹           تربیت دینی کودکان
۲۷۱           باید همیشه قائم به قسط بود
۲۸۵           سقوط تمدن ها
۲۹۲           دین افیون جامعه نیست
۲۹۷           ارزش و کالا واندیشه  مردم را پایمال نکنید
۲۹۹           و من ضاق علیه العدل فالجورعلیه اضیَق
۳۱۲           مواظب سخن خود باشید
۳۱۴           عمل و عکس العمل – عالم دیگری برای جزا هست
۳۱۸           چرا اسلام قدرت اولیه خود را نتوانست حفظ کند؟
۳۲۷           کتمان حقیقت
۳۳۷           تقوی خویشتن داری است
۳۳۸           هدف های اعلای تقوی از دیدگاه قرآن
۳۴۳           اکثریت باطل وباطل گرایان

جلد۴
۱۱            باید روح را از هوا وهوس حفظ کرد
۱۳           فقط باید کوشش کرد
۲۳           دوبال ایمان وعمل – ازحلوا حلوا دهان شیرین نمی شود
۳۰           انسان دیر شناخته می شود
۳۵           محبت واقعی الهی
۳۷          محبت تولستوی
۳۹           انسان محبوب اصیل است
۷۹           هدف نباید مال و… باشد
۱۰۴           کار فکری درراه تعلیم وتربیت
۱۴۵           طبیعت آدمی نه خیر است ونه شر – آدمی از راه تعلیم و تربیت اصلاح می شود
۱۴۸           عقاید اسلامی حد وسط است
۱۴۸           تعلیم وتربیت : گفتار افلاطون
۱۵۳           آن چه را که نداریم ادعا نکنیم  
۱۵۷           من أبدی صفحته للحق هلک –  ستیزه با حق
۱۵۹           وکفی بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره
۱۶۳           لا یهلک علی التقوی سنخ اصل
۱۶۴           فاستتروا فی بیوتکم
۱۶۷           واصلحوا ذات بینکم
۱۶۹           والتوبة من ورائکم
۱۷۳           شرازطرف خدانیست
۱۸۶           پول مایه هلاکت است
۱۸۸           خودمحوری اعتدال نمی شناسد
۱۹۲           دنباله روها
۲۰۵           عم بما فی عقد الهدنة
۲۱۰           مال اندوزان
۲۲۶           مداحی خطرناک است
۲۳۱           فریاد از دست مردم نادان
۲۵۵           شورای قضایی
۲۵۵           اعتراض به احکام اسلام : تعدد زوجات و قطع دست سارق
۲۵۸           قانون گزار باید خدا باشد
۲۹۸           جهان اسرارآمیزپس ازمرگ وحسرت های شدید
۳۰۹           رسالت جزیی : همه باید ارشاد کنند

جلد۵
۴           اثبات نظم در جهان
۱۰           تخففوا تلحقوا
۱۸           پیروان شیطان
۱۹           راد مردان و نامردان
۴۹           قدرت دیگران علت رشک نباید بشود
۵۲           تن به پستی ندهید
۵۵           احدی الحسنیین
۶۰            مال و فرزند به خودی خود منشا اثر نیست
۶۱           مال وفرزندان
۶۳            ترس ازخدا
۶۷            ریا اعمال را فاسد می کند
۷۴            مبدا ومنتهای حرکت مادی ومعنوی بشر
۸۰            کمک به خویشان
۸۱            فایده راستگویی
۸۵            خواص نیکی به خویشاوندان
۸۷            به تاخیرافتادن مرگ
۹۵            راهی را پیش گیریم که خدا معین کرده است
۱۰۴           قیام برای خدا وشرایطش
۱۲۸           نتیجه اتحاد
۱۶۵           فردی که دیگری را تحمل می کند قوی است
۷-۱۶۶           علت اساسی سقوط تمدن ها ومعنای ستم
۱۸۴           خودخواهی یا فلسفه ماکیاولی
۲۱۶           تعلیم و تربیت
۲۵۱           یک معامله خسارت بار
۲۶۱           جهادچیست؟
۲۷۳           آیا دین اسلام با شمشیر پیش رفته است

جلد۶
۴۳           حق حیات مطلق است
۴۴           با حق نمی شود بازی کرد
۴۸           قطب ذاتی حق باید به کاربیفتد
۵۳           حق با قدرت ، جنگ ندارد
۸۱           منطقه ممنوعه
۱۰۸           قدرت مانع خون ریزی است
۱۱۴           اراده بر همه چیز غالب است
۱۱۸           احساسات خام وتصعید شده
۱۲۲           احساسات تصعید شده
۱۵۱           عمربه عقب برنمی گردد
۱۵۶           زندگی یعنی حرکت به طرف انسانیت
۱۵۸           پیش از مرگ پاک شویم
۱۶۳           آرزو چون قشرباریکی از نفت است
۱۶۴           عمل در خوشی وناخوشی
۱۶۹           ترس عامل دین داری نیست
۱۷۵           در این درگه شبی بیدارباشید
۱۷۷           حق شکست خوردنی نیست
۱۷۹           درکشتی دنیا توشه ای برای سرنوشت نهایی برداریم
۱۸۱           آرزوهای دراز- ان اخوف ما اخاف علیکم
۲۳۷           اشتیاق ذاتی عامل شناخت
۲۳۸           اخلاق عامل شناخت

جلد۷
۶           علی(ع) وابن مجلم وقصاص قبل از جنایت
۹           خطر پذیرش محض آموزشی وراه چاره آن
۲۶           اکثریت مردم مقلدند
۴۳             فرضیه را واقع نپندارید
۵۰           شناخت های تعبدی غیراز تقلید است
۶۵           روشن بینی وروشن فکری
۱۲۲            آفات شناخت وعلم زدگی
۱۲۷            شناخت واقعیات با خود محوری سازگار نیست
۱۲۹            نظر به آیات الهی : تجزیه و ترکیب
۱۳۸            آثار بد جدال
۵-۱۴۳           در ذات خدا فکر نکنید واز عقل کاری ساخته نیست : آقای آفتاب
۱۴۹            دنبال معرفت بروید: یا علی اذا تقرب الناس
۱۶۹            کتمان حقایق حق الناس است
۵-۱۷۴       به علم عمل کنید وانسان بسازید
۱۷۷            اگر بیدار نباشیم ، دیگران که بیدارند ما را بیچاره می کنند
۱۸۱            درمقابل هوی پرستان وصوفی منش ها عالم ربانی ارزش دارد
۱۸۳            خودشناسی و خدا شناسی
۱۸۸            کسانیکه باطل را آرایش می دهند بعد می گویند در آن موقع شرایط این طور بود
۲۰۰            انسان غافل از حیوان پست تر است
۲۰۴            تابع اکثریت نباید شد
۲۰۹            تابع حرف مردم نباید شد
۲۲۶            وظیفه عالم و متعلم
۲۲۹            الحکمة ضالة المومن فخذ الحکمة ولومن اهل النفاق
۲۸۲            عقل ، آدمی را به همه ی کمالات دعوت می کند
۲۸۵            علت محروم ماندن عده ای از درک حقایق
۲۸۶            دل و ابعاد آن

جلد۸
۱۲           آیا می خواهید تحت تاثیر این و آن باشید؟ وص ۴۸و۱۷۰و۱۷۱و۱۷۳
۱۴           پر ظرفی وسیله هدایت است
۱۸           “من هستم ” به جای ” به جای “دیگران هستند. علیکم انفسکم
۲۲           هیتلر ۵۰ میلیون نفر را کشت
۲۵           توکل
۲۸            نورانیت ومثال خفاش
۳۳            سراب رفع عطش نمی کند
۳۴            نور الهی ناشی از علوم حرفه ای نیست
۳۵            جاذبه ی الهی نور می آورد وروشنی
۳۷            بارقه های زود گذر نورالهی نیست
۴۱            رهایی از قیدها وسیله معرفت است
۵-۴۴           آزادی از شهوات وسیله ی معرفت است
۴۶            عبادت اعمال ظاهری نیست
۴۹            باید دوبار متولد شد
۵۰            ایمان به غیب
۶۳            خلق عظیم پیامبر (ص)
۷۴            نباید عمر را به تماشا بگذرانیم
۱۱۴           مقصود از خشیت چیست؟
۱۲۸           زمام داری و حیات معقول
۱۳۳           باطن انسان به صورت خرس وخوک می شود
۱۵۱و۱۵۷           چه چیزدرزندگی آرزو می کنیم – دو نوع مردم داریم
۱۶۹           فکر فردا ما را از بین برد
۱۷۶           به زندگی طبیعی خوش نباشید
۱۷۹           رضایت ها مانع پیشرفت است
۱۸۸           حیات معقول وطبیعی
۱۹۶           وظیفه مربیان
۲۲۴           آیا می شود به حیات معقول رسید؟
۲۲۵           امکان رسیدن به حیات معقول
۲۳۱           می شود انسان شد
۲۳۵           انسان به مراحل عالی کمال می رسد
۲۳۷           اخلاق در حیات معقول
۲۴۴           روابط اجتماعی درحیات معقول
۲۴۶           یک مربی عالی
۲۴۶           علم در حیات معقول
۲۵۴           سیاست درحیات معقول
۲۶۱           تعلیم وتربیت در حیات معقول
۲۶۳           علم بی عمل – لا تجعلوا علمکم جهلا
۲۶۶           جلوگیری از خطر
۲۶۹           ولبئس المتجر ان تری الدنیا لنفسک ثمنا
۲۷۳           بقی رجال غضّ ابصارهم ذکر المرجع
۲۷۶           فلتکن الدنیا فی اعینکم اصغر من حثالة القرظ
۲۸۱           کفش پاره مولی(ع)
۲۹۴           شجاعت مولی (ع)

جلد۹
۱۳           ودخواهی
۳۷           وفای به عهد وبیعت
۵۳             وجود شروردر عالم خلقت چرا؟
۶۰           تقویت مختصات طبیعی ، تعلیم وتربیت را بی اثرکرده
۶۱           مقاومت برای بی شخصیتی
۷۳           خودبینی علت جنگ خوارج
۹۶            نتیجه استقلال وشخصیت
۱۰۲           چه باید کرد تا دارای شخصیت شد؟
۱۰۳           وقتی شایستگی تبدیل به بایستگی شد غرورمی رود
۱۲۸           اگر حقایق را بدانید غیراز این خواهید شد – انکم لوعاینتم
۱۳۲           الطلب النصربالجور
۱۴۸           لایخافون لومة لائم
۱۶۱           اگر انسان دریا شد دنبال قطره نمی رود
۱۷۱           عراق خنزیرفی ید مجذوم
۱۸۰           تعهد سه مرحله دارد
۱۸۹           عمل به عهد
۲۲۱و۲۲۷           حاکمیت خداوندی
۲۶۲           وما یغدرمن علم کیف المرجع
۲۷۳           هوای نفس وآرزوی دراز
۲۷۷           زمان به سرعت می گذرد

جلد۱۰
۱۴           اشعار ابوالعلاء معری و خیام درباره دنیا
۲۰           بی اعتباری دنیا
۲۴           زندگی به مقدار کفاف
۲۵           تعلیم و تربیت
۳۳           غیب گویی مولا ( ع ) درباره کربلا
۴۲           ورود مولا ( ع ) به انبار
۴۳           ملاقات راهب با مولا ( ع )
۷۴           عامل سوم – مجهولات فراوان – مثال کوه و خارکن
۷۷           حواس طبیعی نمی تواند واقعیات را درک کند
۸۹           قانون علیت حجاب است
۱۰۸           ابتدای فتنه بدعت است
۱۱۲           تعلیم و تربیت
۱۱۹           آیا کوشش در راه خدا برای نجات از عذاب است  ؟
۱۲۴           مغزها را شستشو دادند
۱۲۶           تعلیم و تربیت
۱۳۰           چرا در آیات و روایات صحبت از مرگ می شود ؟
۱۳۳           دیده واقع بین شیرینی دنیا را تلخ می بیند
۱۴۶           آینده با اهمیت در انتظار ما است
۱۸۷           اخلاص ارزشی
۱۹۲           تعلیم و تربیت
۱۹۷           و لو کره الکافرون
۱۹۹           الا عبادک منهم المخلصین
۲۱۱           اخلاص در گفتار و رفتار و اندیشه
۲۲۳           سبّ مولا ( ع ) و سکوت مردم از ترس
۲۶۷           اگر کسی بخواهد در جامعه اخلال کند باید ادب شود
۲۷۸           زندگی مردمان بی اراده – شش نوع زندگی است
۲۸۸           باید بین ماده و روح آشتی برقرار کرد
۳۲۲           همه کارها اگر برای خدا شد عبادت است
۳۲۴           انسان خودش را ارزان نمی فروشد

جلد۱۱
۸           از در و دیوار عالم صدای هشدار شنیده می شود
۱۱           چگونه بعضی عالم هستی را پوچ می دانند
۱۴           قیامت دور نیست
۲۰           باید برای خودمان قیمت قایل شویم
۲۱           تعلیم و تربیت بدون شناساندن خود ممکن نیست
۲۷           پشیمانی سودی ندارد
۳۴           اگر روح قوی باشد بر گذشته حسرت نمی خورد
۳۶           روح قوی از گذشت زمان استفاده می کند
۳۸           اشباع نامشروع شکم و شهوات صلاح نیست
۳۹           نعمت های خدا را ضایع نکنیم
۷۴           در موقع نا امیدی امیدوار باش
۱۲۳           ترس مفید و ترس مضر
۱۸۶           به علم خود عمل کنید
۱۹۷           رحم الله امرء سمع فوعی
۱۹۹           اگر انسان معتقد شود که خدا او را می بیند به کمال می رسد
۲۱۷           بدون توجه خطاهایی را مرتکب می شویم
۲۱۸           لحظاتی بخندید و گریه کنید
۲۲۲           دل و زبان چرا یکی نباشد ؟

جلد ۱۲
۱۱           معنای شکر، الحمدلله گفتن نیست
۲۴           اگر دنبال دنیا بروی از تو فرار می کند
۲۵           من ابصر بها بصرتة
۳۲           حیات را قربانی وسایل حیات نکنید
۱۱۴           آیا شما آن کسی هستید که خوش بخت نام دارد ؟
۱۲۱           حوادث و داستان اپیکتت
۱۵۱           فطرت انسان پاک است
۱۶۵           از زندگی چرا سیر نمی شویم ؟
۱۷۷           بعد مادی و بعد روحی حیات
۲۱۹           کمک خداوندی بسته به اراده انسان است
۲۲۱           مهار کردن تمایلات
۲۲۲           ذات نایافته از هستی بخش
۲۲۴           تابع اکثریت نباید شد
۲۲۵           از خود برای خود بهره بردارید
۲۲۸           هلک امرؤ لم یعرف قدره
۲۲۹           فقط خود انسان می تواند راه ترقی را پبدا کند
۲۳۰           من عرف نفسه فقد عرف ربه و روایات دیگر در این باب
۲۳۹           کسی که می خواهد دیگران را بسازد اول باید خودش را بسازد
۲۴۱           محاسبه خویشتن
۲۴۵           عمر را از دست ندهید
۲۴۸           خودت را میزان قرار بده
۲۵۲           همت عالی
۲۶۹           پر ظرفی
۲۸۲           علت عدم درک کمال
۲۸۶           ملاک نیت است
۳۰۰           خود را خسته نکنید
۳۲۱           غم گذشته را نخورید
۳۲۴           آینده بینی اخروی
۳۳۵           چه چیز را باید آرزو کرد ؟
۳۳۹        خود را فریب ندهید
۳۵۲و۳۵۴            دنیا شوخی نیست
۳۵۵           اثبات وجود خدا

جلد۱۳
۸           خدا با انسان نزدیکترین رابطه را دارد
۲۵           انسان آگاه
۲۷           از کجا آمده ای و . . . ؟
۲۹           در موجودیت خودت بیندیش
۳۱           زیبایی های دنیا
۳۹           همه باید بروند
۴۱           انکار معاد
۵۵           دل حسابگر
۵۸           باید گوش شنوا داشت
۸۱           وتلفت الاستغاثة
۸۹           دیگران کردند و من هم کردم
۱۱۰           چه کنیم که یاد خدا باشیم ؟
۱۲۲           خوف و هراس از پایان کار
۱۲۶           موانع راه کمال مقتضیات می شوند ؟
۱۳۰           حد وسط
۱۳۶           عوامل کبر و غرور
۱۴۰           فرح و شادی رهایی از زنجیرهای ماده
۱۴۹           قدرت عظیم مغز آدمی
۱۵۳           مسافر در منزل گاه مرگ
۱۵۶           مرکب چوبین
۱۶۱           در حیات خود بیندیشید
۱۶۳           اولی الابصار و الاسماع
۱۶۴           وجدان انسانی را نابود کردند
۱۹۳           علماء ربانی
۱۹۴           مسابقه اهل باطل با یکدیگر
۲۰۶           سلطان ظلوم خیر من فتنة تدوم
۲۲۵           چنگال های مرگ فراموش نشود – عبرت
۲۴۳           زمان محدود ، قدرت رو به زوال –  داستان ابوذر و استاد آقای جعفری
۲۶۷           آیا عقیده آزاد است ؟
۲۷۳           تلقین پذیری در مسایل روانی
۲۷۸           انسان ساده لوح نمی تواند حقیقت را بفهمد
۲۸۲           نفس را وادار به شکیبایی کنید
۲۸۶           تملق و چاپلوسی
۲۸۸           اطاعت بیشتر نتیجه خوشبختی است
۲۹۰           بدبخت ترین مردم گناه کاران اند
۲۹۱           به چه کسی باید غبطه خورد ؟
۲۹۳           سعید و شقی کیست ؟
۲۹۶           ریا و هم نشینی با بدان
۲۹۹           دروغ نگویید
۳۲۰           و لا تباغضوا فانها الحالقة
۳۳۹           موت ارادی و حیات طبیعی
۳۴۱           آرزو ها

جلد۱۴
۱۶           انسان خردمند نمی تواند از حال دیگران غافل باشد
۵۹           اول اخلاق بعد عرفان
۷۱           تا مربی خودش تربیت نشده باشد نمی تواند مربی باشد
۷۵           باید به انسان بفهمانیم که تو انسانی
۷۸           خودشناسی برای خودسازی
۸۶           به تشخیص حقیقت عمل کنید
۹۴           عارف قدرتمند است – نگاه عارف
۹۶           معنای سهولت ورود به رودخانه گوارا و فشار دنیا پرستان به مردان حق
۹۸           عارف فقط یک همّ دارد
۱۱۲           عارف تشنه است و با احتمال کمال حرکت می کند
۱۳۷           تجرد نفس
۱۵۹           لذایذ معنوی ، دلیل تجرد روح است
۱۸۹           معنای سیاست و تحریفی که در آن شده است
۲۰۵           چگونه ممکن است آدمی هم محزون باشد و هم نباشد
۲۳۴           خود سوزی به جای خود سازی
۲۴۷           آرامش
۲۵۰           خود بزرگ بینی و خود کوچک بینی
۲۶۴           انسان طالب کمال مطلق است
۲۶۷           کارهای ما کودکانه است
۲۷۴           خوش و ناخوشی هردو هلاک کننده روح اند
۲۸۴           انسان نمی تواند از حال دیگران غافل بماند
۲۸۸           عارف هر چه می کند برای خداست
۳۰۱           از دنیا توقع ثبات نداشته باشید تا آسوده باشید

جلد۱۵
۱۳و۲۰و۶۲            علت و معلول
۶۱           نمی بینم پس نیست
۱۲۰           هدف خلقت

جلد۱۶
۴۱           نمی دانم پس نیست
۶۶           علم ازلی علت اشیاء نیست
۸۴           شایسته ترین موجود برای آرزو کردن و امید بستن
۱۳۴           من مطلوب مادی فقط پول است
۱۳۹           دو گروه از انسان ها در جوامع از دیگران برترند
۱۵۴           عادات بد
۱۷۲           معمای مرد و زن
۲۲۹           شخصیت زدگی
۲۸۰           تهیه وسایل زندگی
۳۰۱-۳۰۶            فتنه

جلد ۱۷
۷۹           اعتدال برای بزرگان معنای خاصی دارد
۸۰           قدر عمر را بدانید
۱۱۰           علت و معلول – ممکن است عکس العمل بعد از قرن ها به وجود آید
۱۱۴           وصول به مقصود دلیل حقانیت نیست
۱۲۲           تعلیم و تربیت
۱۳۳           انقلاب خطرناک است
۱۴۳           تربیت مستلزم کوشش و انضباط است
۱۷۰           ثبات با عظمت مولا (ع ) مردم را تنها نمی گذاشت
۱۸۶           آن چنان که هست و آن چنان که باید
۱۹۲           اخلاق کمالی غیر از اخلاق طبیعی است
۱۹۹           تاثیر عوامل بیرونی و رسانه های گروهی
۲۲۴           ان حب الشرف و الذکر لا یکونان فی قلب الخائف الراهب
۲۳۳           قانون فدای خودکامه می شود
۲۷۵           بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
۲۸۸           المومن اخ المومن
۲۸۹           الخلق عیال الله
۲۹۳           اهل معنی همه جان هم و جانان هم اند
۲۹۵           هرقدردرک بیشتر باشد فشار زیادتر است

جلد۱۸
۹           بهبود روانی و بهبود جسمانی
۱۲           معنای اعراض از دنیا
۱۶           ثابت را به متغیر نفروشید
۳۴           تعلیم و تربیت
۴۸           خدمت مربیان عالی قدر
۶۳           قیام برای رهبری – باید از آراء مختلف استفاده کرد
۸۶           کسی که درک تاریکی نکند دنبال راهنما نمی رود
۹۵           منکر خدا در عالم وجود ندارد
۱۳۳           عدم توجه به نا ملایمات سه علت دارد – السر فی النفس
۲۱۸           واعظ غیر متعظ
۲۲۰           تکیه و اعتماد بر جهالت
۲۲۷           معلم و مربی ، شاگرد را با سوال آشنا کند
جلد۱۹
۲۵           فرق بین انبیاء و نوابغ
۶۲           بزرگان در هیچ حالی شکست نمی خورند
۸۳           طبیب روح دنبال مریض می رود
۹۶           باید در زندگی هدفی برای خود معین کنیم
۱۲۸           مدیر باید از همه امکانات و از همه افکار استفاده کند
۱۴۰           غفلت آدمیان
۲۴۴           معنای انس با خدا اتصاف به صفات عالیه انسانی است
۲۴۵           رابطه توکل منطقی
۲۵۹           سودمند بودن علم
۲۶۹           نتیجه عبادت – ما خلقت الجن و الانس
۲۷۶           شرایط مربی
۲۷۹           و قاتل الجسم مقتول بفعلته

جلد۲۰
۱۳            عدد انسان های واقعی در هر زمان کم است
۱۴            برای جان و روح آدمی قیمت قایل نیستید
۲۵۳           شادی و اندوه نباید روح را مشغول کند
۲۵۴           آدمی تاثر و شادی را جاودانه می پندارد
۲۵۶           دنیا چه به انسان می دهد و چه از او می گیرد ؟
۲۶۷           تحول در وضع ناپلئون و ناصرالدین شاه
۲۶۹           چون روح  مهم است ، نباید بی توجه به بدن باشیم همین طوراموال
۲۷۱           اگر به اندک قناعت کنیم آسوده خواهیم بود
۲۷۴           در حال تکیه بر ظواهر دنیا مرگ می رسد
۲۸۵           لذت ها تابع حالات آدمی است
۲۹۱           وضع آدمی در قبر
۲۹۳           اصالت اجتماع غلط است

جلد۲۱
۲             ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه
۱۳            دو نوع غم و اندوه
۲۶            پوشیدن عیب دیگران برای پوشیدن عیب خویشتن
۳۶            و من العناء ان المرء یجمع ما لا یاکل و یبنی ما لا یسکن
۹۵            ابن ملجم را مضطرب نکنید
۱۰۷           شرایط حاکم
۱۱۵           اذا تقرب الناس الی خالقهم بأنواع البر فتقرب الی ربک . . . .
۱۱۹           معنای رد عقل چیست ؟
۱۲۶           بعضی تصور می کنند که خدا باید کارها را مطابق میل آن ها انجام دهد
۱۵۵           مشقت های بی نتیجه دنیا در اندوختن های  بیش از ضرورت
۱۵۸           شادی های دنیا اندک و مانند سراب است
۱۷۶           ان هذا الدین متین فأوغلوا فیه برفق
۱۷۸           ساعات عمر را چهار قسمت کنید
۱۸۱           گمان می کنید آن چه برای شما تضمین شده است باید نهایت کوششان را صرف آن نمایید ؟
۱۸۳           گذشت عمر قابل برگشت نیست ولی روزی از دست رفته به دست بیاید
۲۰۵           اگر مردم پشت پرده را می دیدند به اصلاح خود می پرداختند
۲۲۲           علی ( ع ) : درباره من خیرخواه باشید
۲۳۶           تکیه بر اکثریت دل ها را سست می کند
۲۵۱           نظام عالم حکایت از آمدن قیامت دارد
۲۶۹           عمل برخلاف علم
۲۸۰           تن در خدمت روح

جلد۲۲
۸۴-۹۰           دفاع از باطل
۱۴۳           علم غیب
۱۰۶           بشر خیلی خوشبخت است

جلد۲۳
۱۳           ابوذر فرمود : پیش از دفن من این گوسفند را به کسانی که متصدی دفن من می شوند بده
۲۲            نامردها از شنیدن حرف حق شکنجه می بینند
۶۷           با قدرت شخصیت بر قوانین طبیعت حاکم می شوند
۱۱۹           داستان عدالت عمر بن عبدالعزیز
۱۴۶           شکایت مولا ( ع ) از مردم
۱۷۹           بشر به جایی می رسد که غم و شادی در نظرش یک سان می شود
۱۸۶-۱۸۷            انسان های رشد یافته به اقبال و ادبار مردم اعتنا ندارند
۱۹۱-۱۹۳            حسرت پایان زندگی
۲۲۴           این دنیا مقصد نهایی نابینایان است و گذرگاهی برای بینایان
۲۵۶           ظاهر و باطن مردم مادی یکی است

جلد۲۴
۱۰           اگر به اندازه چیزی ارج  بنهیم مفید است و اگر بیش از حد برای چیزی قیمت قایل شویم مضر است
۱۱           اگر کار زشت عادت شد بشر زشتی آن را نمی فهمد
۹۶           مذمت عیب جویی از دیگران ( و انما ینبغی لاهل العصمة )
۱۱۲           مربی باید افراد را طوری بسازد که دامان دیگران را آلوده نکنند
۱۶۱           دنیای زودگذر را گرفتند و آخرت جاودانی را رها کردند
۲۲۳           در گوشه ای نشستن و به درد مردم نرسیدن کار انسان نیست
۲۳۹-۳۴۰            شرک اخلاقی
۲۵۱           ساعات را باید به چهار قسمت تقسیم کرد
۲۷۵           منکرین خدا در حقیقت منکر خدایی هستند که خود در ذهن دارند
۳۰۶           دین یعنی اخلاق ، اخلاق یعنی دین
۳۱۰-۳۱۱            چرا مردن را قبول نداریم
۳۱۳           اندکی از مردم از مرگ نمی ترسند
۳۲۹           شهادت بلی ، خودکشی نه
۳۴۲           مردم حکما و دانشمندان واقعی را پست وبی مقدار می شمردند
۳۴۴           هرگز خود را به گرد و غبار کور کننده فتنه ها نسپارید
۳۴۹           راه نجات تعلیم و تربیت است و داشتن ارداه قوی