یُؤتِی الحکمة مَن یَشا

ارسال شده در: گفتارها | ۰

2-2

خداوند حکمت را به هر که بخواهد میبخشد و به هر کس حکمت داده شد، خیر زیاد به او عنایت شده است. اگر بپرسی این حکمت چیست؟ میگویم واقع بینی است؛ نه خواندن اسفار و شرح اشارات و آشنا شدن با اصطلاحات فلسفی. “رسائل استاد- رهنمودهای یکم- نامه ۲”