بسم الله الرحمن الرحیم
غناى هر فرهنگ و ملتى به وجود انسان‌هایى است که نه تنها در دوران حیات خود منشأ آثار و برکات بوده‌اند، بلکه دامنه خدمات آنان در فراسوى زمان نیز ره مى‌کشد و مرزهاى روزگار را درمى‌نوردد. مرحوم علامه کرباسچیان شخصیتى بود که با ابعاد متنوع و اعجاب‌برانگیز وجودى‌اش، بیشترین تأثیرات فرهنگى و تربیتى را در دوران حیات پربار خود برجاى گذاشت، و طرفه آن که، از همان شب که به پرواز ملکوتى‌اش پرکشید، آثار و برکات وجودى خود را در چشم و حافظه زمانه جاودانه ساخت. نهالى که نیم قرن پیش از این در زمین اخلاص نیت علامه غرس شد، امروز شاخ و برگ در کرانه‌هاى دور زمان و مکان برافشانده، و تربیت علوى را در تفتیدگى کویر روزگاران سایه‌گستر کرده است.
زنده نگاهداشتن یاد و خاطره مرحوم علامه کرباسچیان، نه تنها تجلیل و تکریم از انسانی است که تمام عمر خود را وقف خدمات بى‌شمار دینى، فرهنگى و اجتماعى کرد، بلکه پاسداشت اندیشه‌اى است که آدمى را فراتر از خور و خواب مى‌نگرد و سرانجامى والاتر از زندگى مادى براى او مى‌شناسد، و این استاد بى‌نظیر و این عالم ربانى، خود اسطوره این اندیشه و آرمان بود. اخلاص در عمل و «خودى» نداشتن، نیازهاى زمانه را در اعماق فراسوى امروز دیدن، و فرداها را به روشنى درنوردیدن، تنها گوشه‌اى از برجستگى‌هاى این یگانه دوران بود. اگر علامه حجاب‌ها را درنوردید و تا آخرین گام حیاتش در نور و شفافیت زیست، بدان سبب بود که به حق مصداق کامل عالم عامل بود.
شیرازه دفتر زندگی‌اش نظم، زیور کتاب حیاتش حس خلق، تکاپوى روزهایش دستگیرى و خدمت به همنوع بود،‌ و آیا این گونه زیستن جز از جنس زیستن انبیاء و اولیاء الهى است؟ کسانی که از نزدیک توفیق همنشینى و خوشه‌چینى از خرمن فیض مرحوم علامه را داشتند، کدام لحظه را در زندگى او سراغ دارند که به ارزشى معنوى و الهى پیوند نخورده باشد؟ اگر مى‌خورد به اندازه مى‌خورد از براى آن که به ذکر حق مهیاتر باشد، و اگر مى‌خفت، از خواب، جز تجدیدقوا براى تحرکى بیشتر در بیدارى بهره نمى‌جست، و اگر مى‌گفت، جز به معیار و میزان حق نمى‌گفت، و اگر سکوت مى‌کرد جز به مصلحت و حکمت، زبان درنمى‌کشید.
علامه کرباسچیان در ساده‌زیستى و زهد اسوه زمانه خود بود. و در همان حال لحظه‌اى از اندیشه راحت و آسایش دیگران غفلت نمى‌ورزید. در نظم و دقت و پیگیرى امور، تا سرحد اعجاب پیش می‌رفت و در سلوک و حسن خلق،‌ همگان را شیفته خود می‌ساخت. آرى، امروز که آن رود خروشان تأثیرگذار در عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت این مرز و بوم در اقیانوس ملکوت، آرام گرفته است، بر ماست که خویشتن در تموج اندیشه‌هاى ناب او بنشانیم و از زلال معرفت او کام جان را سیراب کنیم. و آنچه اینک پیش روى شماست، گامى است کوچک در مسیر این پروای سترگ.