در همه حال یکسان است…

ارسال شده در: گفتارها | ۰

4

آری، نشانه یک انسان بزرگ این است که در همه حال یکسان باشد؛ یعنی روزی که میلیون ها سود کند با روزی که همین قدر ضرر، فرقی در حالش نشود. مسلما کسی که از سود شاد میشود از زیان نیز هم. ولی انسان پر ظرفیت در همه حال یکسان است.  ﴿لِكَيْلا تأسوا علي ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم﴾ (بر آنچه از دست شما رود، افسوس نخورید و برای آنچه به دست شما آید، شاد نشوید). آری گفتن این مطالب آسان است ولی پیاده کردنش خیلی مشکل است.