نه دنیا، نه آخرت…

ارسال شده در: رخدادها | ۰

5

افراد با ظرفیت هم دنیا را دارند و هم آخرت را. افراد کم ظرفیت نه دنیا را دارند و نه آخرت را. انسان پرظرفیت با نان خشکی شاد است اما انسان کم ظرفیت چون غم “دیگران” را دارد بهترین غذا در کامش زهر است. خواب و آرامش ندارد و از هیچ چیز دنیا استفاده نمیکند.

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست………………… عاشق ام بر همه عالم که همه عالم از اوست
به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است……………….به ارادت بکشم در که درمان هم از اوست